ASEKOL MOBILCUP – Pravidla
Úplná pravidla soutěže společnosti ASEKOL s.r.o. nazvané „MOBILCUP“.
Účelem tohoto dokumentu je úplné a jasné vymezení pravidel soutěže „MOBILCUP“ (dále jen „soutěž“). Pouze tento dokument (dále jen „Pravidla“) závazně upravuje pravidla soutěže.
Preambule 
Účelem soutěže je propagace zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení za účelem jejich následné recyklace a zvýšení informovanosti a posílení ekologické vzdělanosti a odpovědnosti občanů o zpětném odběru elektrozařízení a povinnostech konečných uživatelů vysloužilých elektrozařízení, jakož i o smyslu tohoto zpětného odběru. Princip soutěže je založen na soutěži mezi jednotlivými přihlášenými soutěžícími a jejich týmy v tom, komu se podaří odevzdat co nejvíce mobilních telefonů ke zpětnému odběru, přičemž nejúspěšnější soutěžící se ještě následně mezi sebou utkají ve fotbalovém turnaji v malé kopané (podrobněji viz níže).
Každá osoba splňující podmínky účasti v soutěži podle těchto Pravidel, která v době konání prvního kola soutěže (1. 5. 2014 – 10. 8. 2014) zaregistruje svůj tým na stránkách www.mobilcup.cz a bude souhlasit s tím, aby ho společnost ASEKOL s.r.o. jako společnost, která tuto soutěž organizuje, kontaktovala (zpracovávala jeho osobní údaje a komunikovala s ním elektronickými prostředky), a to buď přímo, nebo prostřednictvím pořádající agentury, se stává řádným účastníkem této soutěže (dále též „soutěžící“). 
Osoba, která svůj tým nezaregistruje nebo nebude souhlasit s kontaktováním ze strany Organizátora soutěže, není řádně registrovaným soutěžícím a nemá tudíž možnost účastnit se soutěže a možnost získat výhru. Výhry budou přiděleny soutěžícím v souladu s podmínkami těchto Pravidel na základě počtu mobilních telefonů odevzdaných ke zpětnému odběru v prvním kole soutěže a na základě výhry v turnaji ve druhém kole soutěže. Účast v soutěži na www.mobilcup.cz je otevřená, s výjimkou osob vyloučených podle těchto Pravidel nebo osob nesplňujících podmínky účasti v soutěži. 

1. Vyhlašovatel a Organizátor soutěže 
1.1. Vyhlašovatelem a Organizátorem soutěže 
je společnost ASEKOL s.r.o., se sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ 143 00, IČO 2737 3231, DIČ CZ27373231, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109190 (dále jen „Organizátor“). 

2. Termín a místo konání soutěže 
2.1. Soutěž probíhá ve dvou kolech.
2.1.1 První kolo v termínu od 1. 5. 2014 (00:00:01) do 10. 8. 2014 (23:59:59), (dále jen „doba konání prvního kola soutěže“) spočívá ve sběru (zpětném odběru) vysloužilých mobilních telefonů na území České republiky a informace o něm budou zveřejňovány na webové stránce www.mobilcup.cz, kde budou zveřejňovány i počty odevzdaných mobilních telefonů.
První kolo bude rozděleno na celkem tři herní období, a to následovně:

2.1.2 Druhé kolo soutěže proběhne dne 6. 9. 2014 (dále jen „doba konání druhého kola soutěže“) v Praze
3. Podmínky účasti v soutěži
3.1 Soutěžícím může být každá fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území České republiky, která se v době konání prvního kola soutěže správně zaregistruje na internetových stránkách www.mobilcup.cz.
3.2 Podmínkou účasti v soutěži je řádná registrace a souhlas se zpracováním osobních údajů a elektronickou komunikací podle těchto Pravidel, přičemž k řádné registraci dojde pouze tehdy, pokud dojde k řádnému a úplnému vyplnění údajů uvedených v bodě 4 těchto Pravidel.
3.3 Podmínkou účasti v soutěži je souhlas s převzetím výhry.
3.4 Soutěžícím se nemohou stát osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Organizátorovi soutěže, případně dalším osobám podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké těmto osobám, jako jsou rodiče, manželé, sourozenci, bratranci a sestřenice, děti, vnuci. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, tento výherce ztrácí nárok na výhru a výhra mu nebude předána.
3.5 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny, nebo z ní budou vyloučeny.
 
4. Zapojení do soutěže:
4.1 Soutěžící se do soutěže zapojí prostřednictvím webového formuláře na stránce www.mobilcup.cz řádným a úplným vyplněním všech požadovaných údajů (a následnou registrací):

 (dále jen „údaje o soutěžícím“).
4.2 Poskytnutím údajů o soutěžícím dává soutěžící souhlas s jejich využíváním pro účely akce MOBILCUP a v souladu s těmito Pravidly.
4.3 Soutěžící je povinen uvádět jako členy fotbalového týmu pouze ty osoby, které mu k tomu udělily souhlas; k výzvě Organizátora je povinen tento souhlas doložit. Soutěžící zastupuje v rámci soutěže ostatní členy týmu.
4.4 Organizátor neručí nedoručení či prodlení při zpracování údajů o soutěžících. Přestože bude Organizátor pečovat o funkčnost webových stránek www.mobilcup.cz , neodpovídá za případné výpadky či jiné problémy s fungováním těchto webových stránek, za výpadky sítě ani za jiná rizika spojená s komunikací elektronickými prostředky, a rovněž neodpovídá za případné nesprávnosti při doručování mobilních telefonů dopravcem.
4.5 Soutěžící, který se zaregistroval podle tohoto článku, obdrží na zadanou emailovou adresu potvrzení o registraci do soutěže.
4.6 Vícenásobné registrace se vylučují, stejně tak jako převod (postoupení) registrace na jinou osobu. Stejná osoba však může vystupovat jako člen více týmů.
5. Pravidla soutěže v prvním kole:
5.1 V době konání prvního kola soutěže mohou soutěžící celkem ve třech herních obdobích sbírat vysloužilé mobilní telefony.
5.2 V průběhu obou herních období mohou soutěžící požádat o svoz mobilních telefonů, který proběhne vždy na konci herního období tedy v těchto termínech:

5.3 O svoz mobilních telefonů v daném termínu soutěžící požádá prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkáchwww.mobilcup.cz
5.4 V termínu objednaného svozu je soutěžící povinen mít mobilní telefony připravené k odeslání a předat je objednanému dopravci v zabaleném uzavřeném balíku. Dopravce je povinen předat Organizátorovi balík neporušený.
5.5 Do pěti pracovních dnů od termínu konaného svozu Organizátor ověří počty odevzdaných mobilních telefonů a každému soutěžícímu připíše do seznamu registrovaných soutěžících na internetových stránkách www.mobilcup.cz počet mobilních telefonů, které odevzdal ke zpětnému odběru. Organizátor si vyhrazuje právo počet odevzdaných mobilních telefonů ponížit o mobilní telefony odevzdané v nekompletním stavu (mobilní telefony nemusejí obsahovat baterii/akumulátor). 
5.6 Mobilní telefony se považují za odevzdané ke zpětnému odběru v daném herním období za podmínky, že byly předány ke svozu pro toto herní období a zároveň došlo ke zveřejnění počtu mobilních telefonů odevzdaných příslušným soutěžícím v seznamu soutěžících na internetových stránkách www.mobilcup.cz.
5.7 Organizátor zajistí využití mobilních telefonů odevzdaných ke zpětnému odběru v souladu právní úpravou nakládání s vysloužilými elektrozařízeními a elektroodpady.
6. Výhry v prvním kole soutěže 
Výherci soutěže budou vybráni podle níže popsaných pravidel.
6.1. Hlavní výhra prvního kola – 12 x postup do druhého kola soutěže
6.1.1 10 soutěžících, kteří v době konání prvních dvou herních období (1. 5. 2014 – 30.6.2014) odevzdají  ke zpětnému odběru nejvíce mobilních telefonů, získá pro svůj tým postup do druhého kola soutěže (dále jen „výhra v prvním kole“).
6.1.2. Dále 2 soutěžící, kteří v době konání třetího herního období (10.7 – 10.8 2014) odevzdá ke zpětnému odběru nejvíce mobilních telefonů, získá pro svůj tým postup do druhého kola soutěže (dále jen „výhra v prvním kole“).
6.1.3 Vyhodnocení počtu odevzdaných mobilních telefonů pro určení výhry v prvním kole proběhne pro všechna herní období dohromady – tzn. počty odevzdaných mobilních telefonů v jednotlivých herních obdobích se budou sčítat.
6.1.4 Vyhlášení soutěžících, kteří získají výhry v prvním kole, proběhne dne 10. 7. 2014 (pro první a druhé herní období) resp. 20. 8. 2014 (pro třetí herní období).
6.1.5 Vyhlášení soutěžících, kteří získají výhry v prvním kole, proběhne prostřednictvím internetových stránek www.mobilcup.cz
6.1.6 Soutěžící, kteří získají výhry v prvním kole, jsou povinni potvrdit svou účast nejpozději do 20. 7. 2014 (pro první a druhé herní období) resp. 25. 8. 2014 (pro třetí herní období) odpovědí na email, kterým byli obeznámení o výhře. V případě, že tak neučiní, má Organizátor právo jejich účast ve druhém kole zrušit a nabídnout postupové místo dalšímu týmu v pořadí.
6.2. Výhry v herních obdobích – 20 x Samsung Galaxy S3 mini
6.2.1 Soutěžící, který v jednom z prvních dvou herních období odevzdá nejvíce mobilních telefonů (tj. rozhodující je množství mobilních telefonů odevzdaných ke zpětnému odběru v příslušném herním období), získá pro svůj tým 10 x mobilní telefon Samsung Galaxy S3 mini (dále jen „výhra v herním období“).
6.2.2 Vyhodnocení počtu odevzdaných mobilních telefonů pro určení výhry v herním období proběhne pro každé herní období samostatně – tzn. počty odevzdaných mobilních telefonů v různých herních obdobích nelze pro tento účel sčítat.
6.2.3 Vyhlášení soutěžících, kteří získají výhry v herním období, proběhne vždy do sedmi pracovních dnů od ukončení daného herního období.
6.2.4 Vyhlášení soutěžících, kteří získají výhry v herním období, proběhne prostřednictvím stránek www.mobilcup.cz
6.2.5 Výherce obdrží ceny poštou či kurýrem nejpozději do 15. 8. 2014.
6.3 – Dílčí ceny:
6.3.1 Každý soutěžící splňující podmínky dle bodů 6.3.8 a 6.3.9 má za odevzdané mobilní telefony nárok na dílčí ceny:

6.3.2 Vyhodnocení počtu odevzdaných mobilních telefonů pro určení nároku na dílčí ceny proběhne pro všechna herní období dohromady – tzn. počty mobilních telefonů odevzdaných daným soutěžícím v jednotlivých herních obdobích se budou sčítat.
6.3.3 Vyhlášení soutěžících, kteří mají nárok na dílčí ceny, proběhne 10. 7. 2014 pro první a druhé herní období resp. 20.8 2014 pro třetí herní období.
6.3.4 Vyhlášení soutěžících, mají nárok na dílčí ceny, proběhne prostřednictvím stránek www.mobilcup.cz
6.3.5 Soutěžící, kteří budou mít nárok na dílčí ceny, si mohou ceny vybrat dle vlastního uvážení a dle počtu odevzdaných mobilních telefonů prostřednictvím stránek www.mobilcup.cz nejpozději do 30. 8. 2014.
6.3.6 Poukázku na pivo Gambrinus mohou soutěžící uplatnit nejpozději do __bude doplněno_____ v síti ____bude doplněno___ . 
6.3.7 Poukázku na sportovní ceny mohou soutěžící uplatnit nejpozději do _____bude doplněno__ v síti __bude doplněno__ . 
6.3.8 Soutěžící, kteří získají výhru v herním období či hlavní výhru v prvním kole, nemohou zároveň uplatnit nárok na dílčí cenu. 
6.3.9 Soutěžící, kteří ke dni 30. 8. 2014 nedosáhli věku 18 let, nemohou uplatnit nárok na dílčí cenu – pivo Gambrinus.
6. 3.10 Každý mobilní telefon může být směněn za dílčí cenu pouze jednou.
6.3.11 Dílčí ceny budou poskytovány do vyčerpání zásob a není možné konkrétní dílčí cenu nárokovat.
7. Pravidla soutěže ve druhém kole: 
7.1 Pouze soutěžící, kteří v prvním kole soutěže získají výhru v prvním kole – postup do druhého kola, se mohou zúčastnit druhého kola soutěže.
7.2 Druhé kolo soutěže proběhne formou fotbalového turnaje v malé kopané v Praze dne 6. 9. 2014.
7.3 Během druhého kola soutěže platí pravidla malého fotbalu. Detailní pravidla turnaje budou zpracovány Nadačním fondem Zelený život a budou zveřejněny na internetových stránkách soutěže www.mobilcup.cz ke dni zahájení soutěže. 
7.4 Nejpozději jeden týden před druhým kolem soutěže je soutěžící povinen nahlásit jména a příjmení všech 10 osob, které se budou druhého kola účastnit (dále jen „tým“ či „členové týmu“); jednou z těchto osob musí být soutěžící.
7.5 Jména a příjmení členů týmu se nemusejí shodovat s údaji uvedenými při zapojení do soutěže. 
7.6 Členové týmu se stávají soutěžícími a vztahují se na ně tato Pravidla.
7.7 Vítězem druhého kola soutěže se stává tým, který bude vítězným týmem turnaje v malé kopané v souladu s pravidly stanovenými dle bodu 7.3. 
7.8 Organizátor nehradí týmům náklady spojené s dopravou na místo konání druhého kola, ani žádné další náklady s tímto kolem a s účastí v něm jakkoli spojené.
7.9 Oficiální vyhlášení vítěze druhého kola proběhne 6. 9. 2014 ve 20:00 v Praze.
8. Hlavní výhra ve druhém kole soutěže
8.1 Hlavní výhra – zájezd pro deset osob na zápas Ligy mistrů
8.2 Tým, který se stane vítězem druhého kola soutěže, získá 10 x zájezd na zápas Ligy mistrů (dále jen „hlavní výhra“).
8.3 Hlavní výhra zahrnuje:

8.4 Poukázku na hlavní výhru je vítěz povinen převzít oproti předávacímu protokolu dne 6. 9. 2014 mezi 20:00 a 23:00 v Praze.
8.5 Poukázka na hlavní výhru bude vítězům předána proti podpisu předávacího protokolu na základě individuální dohody v místě a čase určeném Organizátorem. Předávací protokol musí být podepsán všemi členy týmu.
8.6 Hlavní výhru získávají pouze členové vítězného týmu. Hlavní výhru nelze převést na jiné osoby.
8.7 Součástí hlavní výhry není transport na shromažďovací místo v České republice – letiště, výdaje za jídlo či další náklady, které nejsou výslovně specifikovány v článku 8.3.
8.8 Celková hodnota hlavní výhry je 10 x 20 000 Kč včetně DPH.
9. Ceny ve druhém kole soutěže
9.1 Ceny ve druhém kole soutěže -   pivo Gambrinus 
9.2 Každý tým, který se v turnaji (druhém kole soutěže) umístí na 2-10. místě má nárok na poukázku na pivo Gambrinus (dále jen „cena ve druhém kole“).
9.3 Předání poukázek na ceny ve druhém kole proběhne 6. 9. 2014, po skončení turnaje.
9.4 Soutěžící, kteří ke dni konání druhého kola soutěže nedosáhli věku 18 let, nemohou uplatnit nárok na ceny ve druhém kole.
10. Další podmínky soutěže
10.1 Účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou a žádné ceny nelze alternativně plnit v penězích nebo jinou než stanovenou formou.
10.2 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit Pravidla soutěže; zejména změnit podmínky udělení výhry, změnit dobu trvání soutěže nebo přerušit soutěž, a to prostřednictvím změny oznámené na webových stránkách soutěže; toto oznámení současně avizuje i sdělením zaslaným na emailovou adresu soutěžících. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž či její část z vážných důvodů úplně zrušit (odvolat). 
10.3 Přihlášením do soutěže projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící jsou povinni poskytovat Organizátorovi součinnost potřebnou k úspěšné realizaci soutěže.
10.4 Vítěz je povinen se při přebírání hlavní výhry identifikovat občanským průkazem se jménem a příjmením, které se musí shodovat s jedním ze členů týmu. 
10.5 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly soutěže či nesoutěžící v duchu fair play nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Konečné rozhodnutí ve věci, kdo bude zařazený do soutěže a kdo se stane výhercem, je plně v dispozici Organizátora.
10.6 Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním sdělení elektronickými prostředky. Soutěžící odesláním údajů o soutěžícím uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOOÚ“), souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže Organizátorovi za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování a komunikace elektronickými prostředky (nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, především pak informací o akcích souvisejících se zpětným odběrem a využitím elektrozařízení a elektroodpadu, včetně telefonických kontaktů a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů a dalších elektronických prostředků), a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že Organizátor pověřil zpracováním osobních údajů společnost Guideline s.r.o. případně i další osoby, které v této oblasti poskytují Organizátorovi služby. Soutěžící, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 ZoOOÚ. Ochrana osobních údajů soutěžícího bude technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, Organizátor mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Soutěžící, který zjistí nebo se bude domnívat, že Organizátor nebo zpracovatelé osobních údajů provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se ZoOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Organizátora o vysvětlení a příp. požadovat, aby Organizátor nebo zpracovatel údajů odstranil takto vzniklý stav. Udělení souhlasu je dobrovolné a soutěžící může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese Organizátora elektronicky či písemně odvolat; pokud však dosud probíhá soutěž, odvoláním souhlasu účast soutěžícího v soutěži zaniká.
10.7 V případě, že si vítěz nepřevezme cenu v místě a času určeném Organizátorem, zaniká nárok výherce na získání výhry. V takovém případě bude mít nárok na cenu další soutěžící v pořadí.
10.8 Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že Organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkající se soutěžících a výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Organizátora soutěže. 
10.9 Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit soutěžícího ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná v rozporu s Pravidly soutěže nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání), nebo nesoutěží v duchu fair play, a to bez náhrady nákladů či újmy, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. 
10.10 Soutěžící nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou výslovně uvedena v těchto Pravidlech. Organizátor neodpovídá za případné vady výhry. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. 
10.11 Všechny výhry jsou nepřenosné, tzn. nelze je přepsat ani převést na jinou fyzickou či právnickou osobu ani směnit za jinou cenu.
10.12 Tato Pravidla jsou jediným závazným dokumentem, který upravuje vztah Organizátora ve vztahu k soutěžícím. 
10.13 Více informací o soutěži a případné změny Pravidel soutěže budou zveřejněny na adrese www.mobilcup.cz
V Praze dne 30. 4. 2014
ASEKOL s.r.o.